Vychádza nový Litikon

Vychádza nový Litikon

Krátko pred vianočnými sviatkami vyšlo druhé tohtoročné číslo literárnovedného časopisu Litikon. Čitatelia v ňom opäť nájdu vedecké štúdie, recenzie na odborné publikácie, ale tentoraz aj viacero rozhovorov, napríklad s prof. Valérom Mikulom či so zástupcami Iniciatívy za Digital Humanities na FF UKF v Nitre. Špeciálnu prílohu čísla tvoria príspevky prezentované na konferencii o živote a diele českého estetika a literárneho vedca Jana Mukařovského v roku 2011. Časopis vydáva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

obalka.jpg